สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ระดับ ปวช.

1. การโรงแรม
2. ธุรกิจสถานพยาบาล
3. ภาษาต่างประเทศ
4. การตลาด
5. การบัญชี
6. คอมพิวเตอร์กราฟิก
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
8. ช่างไฟฟ้ากำลัง
9. ช่างยนต์
10. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
11. อาหารและโภชนาการ    

ระดับ ปวส.

 

 

1. การบัญชี (ปกติ)                 
2. ไฟฟ้า (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)
3. การตลาด (ทวิภาคี)    
4. เทคนิคโลหะ (พิเศษ) รับผู้จบ ม.6
5. ภาษาต่างประเทศ (ทวิภาคี)
7. การโรงแรม (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)
8. เทคนิคเครื่องกล (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)
10. อิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)
11.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)