ประกาศ เรื่อง นักเรียนเงินกู้สามารถยื่นกู้ต่อเนื่องในระบบอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2555

 

ประกาศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ขอกู้แล้วในภาคเรียนที่  1 / 2555  และมีความประสงค์กู้ต่อเนื่องในภาคเรียนที่  2 / 2555  บัดนี้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะเปิดให้นักเรียนดำเนินการยื่นกู้ในระบบ E-Studentloan ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  โดยจะนัดหมายนักเรียนตามวันเวลา ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

เวลาที่ให้บริการ

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ห้องที่ให้บริการ

10 กันยายน 2555

09.00 – 16.00 น.

ปวช.1

ทุกสาขาวิชา

ห้อง กยศ.

อาคาร ร.1

 

11 กันยายน 2555

09.00 – 16.00 น.

ปวช.2

ทุกสาขาวิชา

12 กันยายน 2555

09.00 – 16.00 น.

ปวช.3

ทุกสาขาวิชา

13 กันยายน 2555

09.00 – 16.00 น.

ปวส.1

ทุกสาขาวิชา

14 กันยายน 2555

09.00 – 16.00 น.

ปวส.2

ทุกสาขาวิชา

 

หมายเหตุ  หากพ้นวันที่ทางกองทุนฯ กำหนด ทางวิทยาลัย ฯ จะถือว่านักเรียนไม่ได้กู้ในภาคเรียนที่ 2/2555

 

 

 
     ประกาศยื่นกุ้ในระบบอินเตอร์เน็ต
 
  / วันที่ 2012-09-05 เวลา 23:33:06  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-14]
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 [2019-06-12]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]